Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường

12:29 16/05/2016

Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12:27 16/05/2016

Thông tư số 49/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12:23 16/05/2016

Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ

09:37 19/11/2014

Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về khung giá đất

Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

09:49 28/08/2014

Thông tư số 46/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

09:48 28/08/2014

Thông tư số 45/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

09:43 28/08/2014

Thông tư số 44/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

09:41 28/08/2014

Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí mỏ hóa lỏng

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

10:30 25/08/2014

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

14:40 13/08/2014

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ

12:00 31/07/2014

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:58 31/07/2014

Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:56 31/07/2014

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:49 31/07/2014

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ

11:48 31/07/2014

Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn