Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:00 16/05/2016

Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển

Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

16:00 16/05/2016

Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ

Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:59 16/05/2016

Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:58 16/05/2016

Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường"

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:57 16/05/2016

Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:56 16/05/2016

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính

15:55 16/05/2016

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tư pháp

15:54 16/05/2016

Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tư pháp : Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:53 16/05/2016

Thông tư số 13/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:52 16/05/2016

Thông tư số 12/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:51 16/05/2016

Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

15:39 16/05/2016

Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng

Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12:34 16/05/2016

Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12:33 16/05/2016

Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12:31 16/05/2016

Thông tư số 65/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn