Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:40 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn

Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ

08:39 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ

08:38 17/05/2016

Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính

Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

08:37 17/05/2016

Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản

Hiến pháp 2013

10:28 24/04/2014

Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013

Thông tư số 03/2014/TT-BXD

13:08 25/03/2014

Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20 tháng 2 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn t

Luật Đấu thầu 2013

09:18 18/03/2014

Luật Đấu thầu 2013 - Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Thông tư Số 01/2011/TT-BNV

14:20 17/03/2014

Thông tư Số 01/2011/TT-BNV ngày 09 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội Vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Thông tư số 55/2013/TT-BTNMTcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

11:10 14/03/2014

Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thành lập bản đồ địa chính.

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMTcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường

10:17 14/03/2014

Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Luật Đất đai 2013

09:04 14/03/2014

Luật Đất đai 2013 - Luật số: 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013.

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn