Thông tư số 156/2013/TT-BTC

15:19 05/06/2014

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

14:40 05/06/2014

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

11:21 05/06/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư số 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

11:00 05/06/2014

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính Về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

09:31 05/06/2014

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

08:59 05/06/2014

Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP

11:38 04/06/2014

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

10:56 04/06/2014

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

10:49 04/06/2014

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP

10:16 04/06/2014

Nghị định số 92/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 2013

10:02 04/06/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng - Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

Luật kế toán 2003

09:28 04/06/2014

Luật kế toán 2003 - Luật số 03/2003/QH11 ngày 26 tháng 6 năm 2003

Luật Đấu thầu 2013

09:18 18/03/2014

Luật Đấu thầu 2013 - Luật số: 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.

TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn