Thẩm định giá máy móc thiết bị (P2)

09:42 16/05/2016

Để tạo thuận lợi trong khi vận dụng phương pháp so sánh trực tiếp khi định giá, có thể sử dụng bảng tính sẵn theo giá trị số mũ x và theo đặc tính kỹ thuật chủ yếu N1 của máy cần định giá và đặc tính kỹ thuật của máy chuẩn N0 ( đã biết giá thị trường ) như sau :

 Bảng tính sẵn theo x và N1/ N0

x

N1/N0

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,1

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

1,047

1,122

1,175

1,259

1,318

1,380

1,445

1,479

1,549

1,622

1,660

1,698

1,778

1,820

1,862

1,950

1,995

2,042

2,089

2,153

2,203

2,254

2,301

2,355

2,399

1,072

1,146

1,202

1,285

1,349

1,422

1,486

1,552

1,618

1,679

1,742

1,803

1,866

1,928

1,986

2,046

2,104

2,163

2,218

2,275

2,333

2,388

2,443

2,500

2,559

1,079

1,156

1,233

1,306

1,380

1,455

1,528

1,600

1,671

1,738

1,807

1,875

1,945

2,014

2,080

2,148

2,213

2,275

2,339

2,404

2,472

2,535

2,594

2,661

2,723

1,084

1,167

1,247

1,330

1,409

1,489

1,567

1,648

1,722

1,799

1,875

1,954

2,028

2,104

2,178

2,249

2,323

2,399

2,472

2,541

2,612

2,685

2,754

2,825

2,897

1,089

1,178

1,265

1,352

1,439

1,524

1,611

1,694

1,778

1,862

1,945

2,032

2,113

2,198

2,280

2,360

2,443

2,523

2,606

2,685

2,767

2,844

2,924

3,006

3,083

1,094

1,189

1,282

1,374

1,469

1,560

1,652

1,746

1,837

1,928

2,023

2,113

2,203

2,296

2,388

2,477

2,564

2,655

2,748

2,838

2,924

3,013

3,105

3,192

3,281

 


2. Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phí


Khái niệm

Là phương pháp  thẩm định giá dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tài sản tương đương với tài sản cần thẩm định giá trừ hao mòn thực tế của tài sản cần thẩm định giá (nếu có) để  ước tính giá trị của tài sản cần thẩm định giá.

Hao mòn thực tế của tài sản: Là tổng mức giảm gía của tài sản do hao mòn vật chất và do sự lỗi thời (hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình) về tính năng tác dụng của tài sản.


Phạm vi áp dụng

- Thẩm định giá cho các tài sản chuyên dùng, đơn chiếc, có ít khoặc không có giao dịch (mua, bán phổ biến trên thị trường).

- Thẩm định giá cho mục đích bảo hiểm.

- Là phương pháp của người đấu thầu hay kiểm tra đấu thầu...


Yêu cầu

Người thẩm định giá phải thông thạo kỹ thuật và phải có đủ kinh nghiệm mới có thể áp dụng phương pháp này, cụ thể:

- Xác định được chi phí hiện tại để tạo ra tài sản tương tự với tài sản cần thẩm định giá tại thời điểm thẩm định.

- Xác định được khấu hao tích luỹ đối với máy, thiết bị cần thẩm định giá.


Nội dụng:

Nội dung khái quát các công việc thẩm định giá  tiến hành theo phương pháp cụ thể như sau:

- Ước tính các chi phí hiện tại để thay thế máy móc, thiết bị cần thẩm định, giả sử rằng sự sử dụng hiện tại là sử dụng cao nhất và tốt nhất. Để ước tính chính xác số chi phí đó, nhà thẩm định cần phải hiểu về máy móc nhằm đạt được việc ước tính chi phí ở một mức độ hợp lý.

- Ước tính tổng số tiền giảm giá tích luỹ (hao mòn thực tế) của máy móc do mọi nguyên nhân bao gồm do hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.      

 


 

B. Đối tượng tham gia thẩm định giá máy móc thiết bị

 

1. Theo hình thức doanh nghiệp

- Doanh nghiệp tư nhân

- Công ty TNHH

- Công ty cổ phần

- Doanh nghiệp nhà nước

 

2. Theo ngành nghề kinh doanh

- Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất

- Các doanh nghiệp thực hiện dịch vụ trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, thương mại, tư vấn, thiết kế xây dựng, các lĩnh vực công nghệ...

 

C. Mục đích thẩm định giá máy móc thiết bị

- Mua sắm mới, thanh lý

- Cổ phần hóa

- Mua bán doanh nghiệp, góp vốn, liên doanh, liên kết

- Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, thành lập/giải thể doanh nghiệp, đầu tư

- Niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán

- Phát hành cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra thị trường

- Mua, bán, sát nhập doanh nghiệp

- Thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng

- Chứng minh năng lực tài chính....


TẬP ĐOÀN ĐẤT VIỆT - VIETLAND GROUP
All rights reserved
Tầng 3, Tòa nhà 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội
Tel/Fax: 04 35680418 - Email: davico@davico.com.vn